Download Allmänna Villkor

tink GmbH | Allmänt Tillämpningsområde

Allmänna Villkor

tink GmbH FILIAL, organisations nr. 516412-7754 (”tink”) driver webbplatsen tink.net och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om tink framgår på Webbplatsen.

1. Allmänt | Tillämpningsområde

1.1

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via Webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen.

1.2

Såsom angivet ovan ingås avtal vid köp via webbplatsen mellan dig och tink.

1.3

För att kunna beställa på webbplatsen måste kunden ha fyllt 18 år. tink accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år.

1.4

tink reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. tink har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. All bildinformation på webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung.

1.5

Webbplatsen och dess innehåll ägs av tink. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från tink.

1.6

Dessa allmänna villkor ska gälla med undantag för alla andra villkor. Kundens avvikande, motstridiga eller kompletterande allmänna villkor blir en del av avtalet endast om tink skriftligen har godkänt dem.

1.7

Hänvisningar i dessa allmänna villkor till tillämpningen av lagstadgade bestämmelser är endast avsedda att förtydliga. Följaktligen ska de lagstadgade bestämmelserna gälla även om ett sådant förtydligande inte görs, såvida inte de lagstadgade bestämmelserna kompletteras eller uttryckligen utesluts i dessa allmänna villkor.

1.8

Av praktiska skäl har man i dessa allmänna villkor avstått från att samtidigt använda feminina, maskulina och olika former av språk och man använder det generiska maskulinet. Alla hänvisningar till personer gäller alla kön.1.8

2. Registrering på tink:s hemsida

2.1

tink rekommenderar att Kunden skapar ett användarkonto innan Kunden handlar på Webbplatsen. När Kunden registrerar sitt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om tink:s behandling av personuppgifter finns i tink:s Integritetspolicy, läs mer här.

2.2

Kunden är skyldig att lämna fullständiga och korrekta uppgifter vid registreringen och att alltid hålla sina kunduppgifter uppdaterade. Kunden ska se till att den information som finns tillgänglig på hans kundkonto är aktuell och korrekt.

2.3

Kunden får endast ha ett kundkonto. Denne ska se till att kundidentifikationer och lösenord som kunden får i samband med registreringen på webbportalen lagras, förvaras och används på ett säkert sätt och att tredje part inte har tillgång till dem. Vid obehörig användning av lösenordet eller kundkontot, vid varje annat känt eller misstänkt säkerhetsbrott eller missbruk av Webbplatsen är kunden skyldig att omedelbart informera tink om detta. Kunden är ansvarig för all obehörig användning av kundkontot.

2.4

Kunden är ensam ansvarig för innehållet i de uppgifter ("innehåll") som visas, publiceras, laddas upp, lagras, utbyts eller överförs av honom via onlineportalen. Kunden ska särskilt se till att innehållet inte kränker tredje parts rättigheter. Kunden har inga krav på lagring eller publicering av innehåll, t.ex. produktrecensioner.

2.5

Kunden är ensam ansvarig för innehållet i de uppgifter ("innehåll") som visas, publiceras, laddas upp, lagras, utbyts eller överförs av honom via Webbplatsen. Kunden ska särskilt se till att innehållet inte kränker tredje parts rättigheter. Kunden har inga krav på lagring eller publicering av innehåll, t.ex. produktrecensioner.

2.6

tink kan övervaka kundens användning av Webbplatsen och blockera kundens tillgång till Webbplatsen om tink anser att kunden bryter mot bestämmelserna i punkterna 2.3 till 2.5.

2.7

Både tink och kunden har rätt att avsluta kundkontot när som helst med omedelbar verkan.

3. Avtal och Beställning

3.1

Utbudet av varor på webbportalen måste bekräftas. Genom att klicka på knappen "Slutför köp" gör kunden en bindande beställning till tink av de varor som finns i kundvagnen och ingår därmed i bindande avtal.

3.2

För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt tink:s Integritetspolicy, se här.

3.3

Ett avtal om köp ingås först när tink bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse från tink per e-post. tink uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med tinks kundtjänst. Kunden kan återkalla sin beställning fram till dess att den bekräftats. Om beställningen återkallas så kommer eventuella betalningar som Kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen att återbetalas.

3.4

tink kommer inte att spara avtalstexten inklusive dessa allmänna villkor efter att avtalet har ingåtts. Avtalstexten ska då inte längre vara tillgänglig för kunden.

3.5

Om kunden inte har fyllt arton (18) år måste han eller hon ha samtycke från sin lagliga representant för att avtalet med tink ska kunna ingås på ett effektivt sätt.

4. Leverans | Leveranstider | Risköverföring | Förbehåll för äganderätt

4.1

Leveransen av varorna till kunden utförs vanligtvis inte av tink, utan av en tredje part som tink har anlitat och från vilken tink köper varorna ("tink-partner"). De levererade varorna förblir tink:s eller respektive tink-partners egendom tills full betalning har skett. Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Webbplatsen.

4.2

Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på webbplatsen. Vid leveransförsening meddelar tink Kunden om detta och fortsätter bevaka beställningen. Vid eventuell leveransförsening har Kunden möjlighet att häva sin order om föreslagen leveranstid ej godtas. Summan återbetalas inom maximalt 14 dagar, vanligtvis inom 2 -5 arbetsdagar.

4.3

tink ska inte ta på sig någon inköpsrisk för varor gentemot kunden, även om det rör sig om ett inköpsavtal för en generisk vara. tink ska därför endast vara skyldig att leverera från sitt varulager eller från varulageret hos den berörda tink-partnern. I händelse av att varor inte finns tillgängliga ska tink omedelbart återbetala kunden alla förskottsbetalningar som kunden har gjort.

4.4

Om paket ska lösas ut ska Kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och kolli-id. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Kunden lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS.

4.5

tink har rätt att göra delleveranser i den mån det är rimligt för kunden. tink är inte skyldig att göra delleveranser.

4.6

Vid retur av varor på grund av felaktiga eller ofullständiga leverans- eller adressuppgifter från kunden samt om kunden inte anländer till ett överenskommet leveransdatum förbehåller sig tink rätten att debitera kunden för alla kostnader (särskilt transport- och lagringskostnader) samt hanteringsavgifter som uppstår på grund av detta.

4.7

Om tink har försenat leveransen ska detta fastställas i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Trots detta krävs dock i alla fall en påminnelse från kunden.

5. Konsumenternas lagliga ångerrätt | Återlämnande av varor

5.1

Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).


5.2

Vid retur av varor är kunden skyldig att returnera varorna kompletta, i ursprungligt skick, intakta och utan skador. För detta ändamål kan han eller hon begära, skriva ut och använda en utskrivbar returblankett på webbportalen eller via e-post till service@tink.net.

5.3

Om föremålet för avtalet är köpet av ett varupaket som består av flera enskilda varor till ett totalpris ("paket") och kunden häver avtalet endast i delar, ska alla rabatter som tink beviljat för köpet av paketet jämfört med priset på de enskilda varorna förverkas. tink förbehåller sig rätten att kräva en motsvarande ytterligare betalning av köpesumman i detta fall.

5.4

Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:
(A) digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium (exempelvis datorprogram, applikationer, spel, musik, videor eller texter där åtkomsten sker genom nedladdning från eller direktuppspelning).

5.5

Genom att Kunden accepterar Villkoren samtycker Kunden till att ångerrätten inte gäller för digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium.

5.6

I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Kunden tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Kunden inte bryta förseglingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Kunden bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering (exempelvis serienummer).

5.7

Om kunden vill ångra köpet, innan ångerfristen har löpt ut, kan kunden fylla i följande formulär och skicka det till tink GmbH, Wallingatan 34, 111 24, Stockholm, till e-postadressen service@tink.net eller via kontaktformuläret på hemsidan. Du kan använda vårt egna formulär för detta ändamål, men det är inte obligatoriskt. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Alternativt kan du använda standardformuläret för utövande av ångerrätt som återfinns på Konsumentverket, se här.

5.8

tink står för kostnaderna för alla typer av returer om Kunden använder den returlapp som tillhandahålls av tink. Om Kunden inte använder returetiketten för att returnera varorna ska Kunden själv stå för kostnaderna för returfrakten. Vid dessa fall varierar kostnaderna mellan 200kr till 500kr beroende varans vikt, 3-10kg, samt val av leverantör. Du kan läsa mer om vilka leverantörer vi jobbar med mer här. Kunden ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan, samt under returfrakten. Kundens ansvar upphör när tink har mottagit returen. Kunden ska spara inlämningskvitto på returen. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till tink. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till tink enligt de metoder och anvisningar som anges på Webbplatsen.

5.9

När Kunden ångrar sitt köp betalas det belopp som Kunden betalat för varan tillbaka till Kunden, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som tink erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har tink rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

5.10

tink betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Kundens meddelande om utövande av ångerrätten mottogs. tink får dock vänta med återbetalningen tills tink tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

5.11

Hur ångrar jag mitt köp?


  1. Kontakta kundtjänst via vårt kontaktformulär, ange beställnings-numret samt vilka varor du önskar returnera. Ange om öppnad/oöppnad (påverkar inte din rätt till retur men hjälper kundtjänst att registrera din retur korrekt)
  2. Du får en returetikett från Kundtjänst
  3. Du lämnar in paketet på närmsta ombud
  4. Inom 14 dagar kommer din retur behandlas och vi återbetalar dig. Vi meddelar dig när återbetalningen är klar.

6. Priser | Betalningsvillkor | Fraktkostnader

6.1

Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

6.2

Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Läs mer om betalsätt och rabatter på Webbplatsen. tink har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med beställningen. tink förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller Kunden inte godkänns för det valda betalsättet. Om kunden väljer en tredje parts betalningssystem (t.ex. PayPal) är han eller hon skyldig att följa den tredje partens allmänna villkor.

6.3

tink accepterar endast banköverföringar från konton inom EU.

6.4

tink ska utfärda fakturor och kreditnotor uteslutande i elektronisk form.

7. Inlösen av kampanjkuponger

7.1

Kuponger som inte är till salu men som tink ger ut gratis till kunden som en del av en kampanjer ("kampanjkuponger") ska endast vara giltiga på Webbplatsen och endast under den period som anges där. Kampanjkupongerna kan inte överföras. Enskilda varor eller varumärken kan uteslutas från en kampanj med kampanjkuponger.

7.2

Kunden kan endast lösa in en kampanjkupong innan han eller hon har slutfört sin beställning. Det är inte möjligt att avräkna kampanjkupongerna i efterhand.

7.3

Flera rabattkuponger kan inte kombineras med varandra. Kunden kan endast lösa in en kampanjkupong en gång och endast som en del av en beställningsprocess.

7.4

Om värdet av kampanjkupongen inte räcker till för full betalning enligt det aktuella avtalet kan kunden reglera prisskillnaden med hjälp av de betalningsalternativ som erbjuds av tink. Om värdet av kampanjkupongen överstiger värdet av det relevanta kontraktet kommer det återstående beloppet av kampanjkupongen att förverkas och kommer inte att återbetalas till kunden av tink.

7.5

Om kunden annullerar ett avtal som han (delvis) har uppfyllt med en kampanjkupong har han inte rätt att kräva återbetalning från tink för det belopp som kan hänföras till kampanjkupongen.

7.6

Om kunden delvis återkallar ett avtal som han (delvis) har uppfyllt med en kampanjkupong, och därmed det minsta beställningsvärde som gäller för kampanjkupongen, om det finns ett sådant, inte längre uppnås, ska hela rabatten som tink beviljat kunden på grundval av kampanjkupongen upphöra att gälla. I detta fall förbehåller sig tink rätten att kräva en motsvarande tilläggsbetalning av köpesumman.

8. Presentkort

8.1

Presentkort är kuponger som kunden kan köpa. De kan endast lösas in för köp av tink-artiklar, inte för köp av nya presentkort.

8.2

Presentkort kan endast lösas in i det land och domän där de köptes.

8.3

Om presentkortets värde inte räcker till för full betalning enligt det aktuella avtalet kan kunden kompensera prisskillnaden med hjälp av de betalningsalternativ som erbjuds av tink eller med andra presentkort.

8.4

Kunden kan endast lösa in ett presentkort innan han/hon slutför sin beställningsprocess. Senare kvittning av presentkort är inte möjlig.

8.5

Saldot på ett presentkort kommer inte att betalas ut till kunden i kontanter eller med ränta. Kunden kan se det befintliga saldot under "Mina presentkort" i "Mitt konto" på https://tink.net/customer/giftcards/balance/.

9. Kampanjer och erbjudanden

tink kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv. tink förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

10. Garanti och reklamation

10.1

Vissa av tinks varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Webbplatsen eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis.

10.2

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kunden som önskar reklamera beställd vara ska kontakta tink inom skälig tid från det att felet är upptäckt eller borde ha upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på webbplatsen. Kunden måste även kunna styrka sitt köp vid en reklamation, tink rekommenderar bifogande av kvitto eller följesedel. Via kundtjänstformuläret förses Kunden med en returblankett där returadressen ingår. Returadressen varierar beroende på produkt. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha reklamerats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbplatsen. Om kunden vill reklamera en vara kan kunden fylla i följande formulär och skicka det till tink GmbH, Wallingatan 34, 111 24 Stockholm, till e-postadressen service@tink.net eller via kontaktformuläret på hemsidan.

10.3

Om Kunden nyligen har fått hem sin leverans och packat upp sin produkt så kan skador visas på olika sätt. Nedan nämns några olika skador som en produkt kan ha:
- Levererats i skadat skick
- Bucklor, repor eller märken
- Skador på lackeringen eller krossat glas
- Skadade tillbehör
- Krossad skärm

Om produkten är fraktskadad vid leveranstillfället gäller samma krav som vid övrig reklamation. Kunden ska kontakta tink inom skälig tid från det att felet är upptäckt eller borde ha upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på webbplatsen. tink vore tacksamma om Kunden vid sin kontakt med Webbplatsen tagit bilder på skadan, packsedeln samt inner- och ytteremballage, då det krävs för att skapa ett reklamationsärende. Skadan behöver anmälas till transportören inom 1-3 dagar. tink är därför tacksamma om Kunden anmäler skadan till Webbplatsen inom denna tid. För att reklamationen mot transportören skall kunna hanteras korrekt måste Kunden även spara emballage, adresslapp samt eventuell pall som kom med den fraktskadade försändelsen.

10.4

För godkända reklamationer för felaktiga varor och transportskador kommer tink att ombesörja returfrakten och den nya leveransen, helt kostnadsfritt för Kunden, så att Kunden så snart som möjligt får en felfri produkt.

10.5

När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer tink att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. tink strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att tink mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. tink förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer tink riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se. Läs mer under punkt 16.1.

Nedan finner du postadress till ARN:
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

11. Ansvar

11.1

tink är ansvarig, oavsett rättslig grund, (i) för uppsåt och grov vårdslöshet, (ii) för bedrägligt uppsåt, (iii) för skador till följd av skada på liv, kropp eller hälsa, (iv) för kundens anspråk till följd av en kvalitetsgaranti och (v) för kundens anspråk enligt produktansvarslagen.

11.2

I händelse av enkel vårdslöshet ska tink endast vara ansvarig för skador som uppstår till följd av brott mot kardinalförpliktelser. Kardinalförpliktelser är förpliktelser vars uppfyllande är en förutsättning för att avtalet ska kunna fullgöras på ett korrekt sätt och vars iakttagande kunden regelbundet förlitar sig på och kan förlita sig på. I detta fall ska tink:s ansvar begränsas till ersättning för den förutsebara, typiskt förekommande skadan.

11.3

Med förbehåll för bestämmelsen i punkt 11.1 ska tink inte vara ansvarig för skador som uppstår till följd av brott mot skyldigheter som inte utgör kardinalförpliktelser och som orsakas av lätt vårdslöshet från tink:s sida.

11.4

Om kunden är en företagare ska tink:s ansvar enligt punkt 11.2 begränsas till två gånger värdet av avtalet i fråga. Uppsåtliga åtgärder av tink ska undantas från detta.

11.5

Varje ansvar för tink utöver de fall som regleras i denna klausul 11. ska uteslutas.

12. Länkar

tink kan länka från Webbplatsen till andra webbplatser som ligger utanför tink:s kontroll, och webbplatser utanför tinks kontroll kan länka till Webbplatsen. Även om tink försöker säkerställa att tink enbart länkar till webbplatser som delar tink:s personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är tink inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.

13. Force Majeure

tink ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som tink inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar tink Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och tink rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

14. Ändringar av Villkoren

tink förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att tink har informerat Kunden om ändringarna. tink rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

15. Ogiltighet

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

16. Tillämplig lag och tvist

16.1

Om tvist ej kan lösas i samförstånd med tinks kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer info om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk https://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med tink och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

16.2

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.

tink GmbH
Tingsrätt Berlin Charlottenburg, Tyskland, HRB 175701
Mars 2022